ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на интернет страницата www.physioacademy.org

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящите общи условия („Общи условия„) имат за цел да уредят начина на ползване на интернет страницата physioacademy.org („Интернет страницата„) и предлаганите в нея услуги.
 2. Интернет страницата е създадена, поддържа се и се администрира от: “Физиогнозис” ЕООД, ЕИК 203376611, ДДС номер: BG203376611, със седалище и адрес на управление: 1404 гр. София, бул. „Гоце Делчев“, бл. 24а, вх. А, ет. 5, ап. 14; и адрес за кореспонденция: 1700 гр. София, ул. „Борис Арсов“ 12, тел.: +359888 535 233, имейл адрес: info@physiotherapy.bg (“Физиогнозис”). Всеки потребител може да отправи въпроси към нас и чрез формата за това в раздел „Контакти“ на Интернет страницата.
 3. Интернет страницата и услугите в нея могат да бъдат използвани от организации и лица във връзка с и за целите на тяхната търговска или професионална дейност.
 4. Възможно е в определени случаи да ползвате Интернет страницата в качеството Ви на физическо лице и за цели извън рамките на Вашата търговска или професионална дейност. В тези случая Вие имате качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”). Като потребител Вие се ползвате с всички права и задължения по ЗЗП и свързаните с него приложими актове, които уреждат правата и задълженията на потребителите.
 5. Когато използвате Интернет страницата Вие може да ни предоставите Ваши лични данни, чиито вид и обем зависят от качеството, в което я ползвате. Като администратор на лични данни, ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с нашата Политика за защита на лични данни.

II. УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 1. Интернет страницата предлага информация за обучения в областта на физиотерапията, които се организират от Физиогнозис или трети лица със съдействието на Физиогнозис.
 2. Интернет страницата съдържа календар на събитията, като Вие имате възможност да търсите събития в календара по различни критерии (напр. място на провеждане, ключова дума, период на провеждане). В Интернет страницата може да намерите информация и относно ползваните методи за обучение и отделните преподаватели, които участват в обученията.
 3. В Интернет страницата за всяко събитие се съдържа: организатор на събитието, кратко описание на вида обучение, неговата програма, информация за водещия обучението преподавател, официален език на обучението, цена, дати за записване и данни за кореспонденция.
 4. Вие може да се запишете за всяко едно обучение, което се организира от Физиогнозис и съответства на Вашите интереси от разстояние при условията на Раздел III „Условия и начин на ползване на услугите“ и следващите от Общите условия по-долу.
 5. Когато желаете да се запишете в курс на обучение, който е обявен на Интернет страницата, но организатор е трето лице, ние препращаме заявката към него. Кореспонденцията с Вас ще се води от организатора и за всички условия по записването и регистрацията за съответния курс на обучение, трябва да се свързвате с организатора. В случай, че ние получим запитване относно курс на обучение на друг организатор, обявено на Интернет страницата, ние ще препратим запитването към него своевременно.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 1. За да се запишете за участие в курс на обучение, обявен на Интернет страницата, да се свържете с нас по телефон, чрез изпращане на имейл на адрес: info@physiotherapy.bg или като попълните или използвате контактната форма в раздел „Контакти“ на Интернет страницата. В имейла или контактната форма посочете: Вашите две имена; телефон за контакт; наименованието на курса, за който искате да се запишете и дата, за която желаете да се запишете. Ако се записвате за участие в професионално качество или като представител/служител на търговец, посочете дали желаете да издадем фактура и ако желаете, посечете във вашата заявка фирмата на търговеца и ЕИК номер, съответно Вашето ЕГН при издаване на фактура на физическо лице.
 2. Ако сте се записали за курс на обучение, обявен на Интернет страницата, но организиран от трето лице, ние ще препратим Вашето искане за записване към организатора и той ще Ви информира за всички условия за записване.
 3. С първия контакт с нас Вие заявявате желанието си да участвате в даден курс на обучение. В отговор ние ще Ви изпратим имейл с потвърждение на записването.
 4. След като извършите авансово частично плащане или плащане на пълната цена за участие в курса, ние ще Ви изпратим имейл, с който потвърждаваме Вашата регистрация за участие в избраното от Вас обучение или при авансово частично плащане – че мястото Ви в курса на обучение е запазено.
 5. Възможно в процеса на регистрация да се наложи да разменим допълнителна кореспонденция с Вас и/или телефонни обаждания във връзка с финализиране на записването.

IV. ЦЕНИ, НАЧИН И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Цените на обученията се обявяват в Интернет страницата като крайни цени в лева, с включени всички данъци и такси.
 2. Могат да бъдат предоставени отстъпки от цената за обучението при по-ранно записване или за записване на по-голям брой участници.
 3. Цените и отстъпките се определят и обявяват на Интернет страницата за всяко обучение отделно.
 4. Плащанията се извършват по банков път. Вие ще получите информация за банковите сметки, по които може да направите плащане, в имейла, с който ние ще потвърдим извършеното записване. В този имейл ще получите още информация за начините на плащане като: условия за резервиране на място в обучението, срокове за резервация и/или на окончателно плащане.

V. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Вие може да предявите рекламация за всяко несъответствие на услугите по предоставяне курсове за обучение с договореното, което се е проявило при тяхното предоставяне. Рекламацията се предявява и обработва по следния ред:
 2. Рекламацията се предявява писмено по имейл на адрес: info@physiotherapy.bg, или на адрес: 1700 гр. София, ул. „Борис Арсов“ 12.
 3. В заявлението за рекламация трябва да посочите: предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума (ако има такава), адрес и телефон за контакт. Заедно със заявлението Ви за рекламация, трябва да представите копие от преводното нареждане или фактура, както и всички други документи, свързани с извършването на поръчката и претендираното несъответствие с договореното.
 4. Ако сте потребител по смисъла на ЗЗП може да упражните това свое право до 14 (четиринадесет) дни от установяване на несъответствието, но не по-късно от 2 (две) години от предоставяне на услугата. Вие имате право да поискате да получите услуга без недостатъци. Ако това е невъзможно, незаконно или може да доведе до непропорционално големи разходи, Вие можете: (i) да развалите договора и да получите връщане на заплатената от Вас сума за съответната услуга, ако такава е платена, или (ii) да искате съответно намаляване на цената.
 5. Ако се записвате и участвате в курсове на обучение, организирани от нас или наши партньори, в търговско или професионално качество, в случай на установени несъответствия с договореното, Вие имате всички права съгласно общите правила на гражданското и търговското право.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП

 1. Ако сте потребител по смисъла на ЗЗП и сте се записали за курс на обучение през Интернет страницата, организиран от нас, и съгласно настоящите Общи условия, Вие имате право на отказ без да посочвате причината за това в 14- дневен срок от датата, на която сте получили имейла с потвърждение на Вашата регистрация в избрания от Вас курс на обучение.
 2. Желанието си да се откажете от записания курс на обучение, може да упражните като изпратите имейл на адрес: info@physioshop.bg. В имейла си за отказ посочете следните данни:
 3. описание на курса на обучение;
 4. дата, на която е направено искането към нас за регистрация в курса на обучение;
 • дата, на която Вие сте получили потвърждението за платена цена;
 1. Вашето име и адрес, адрес на електронна поща и телефон за връзка;
 2. Банковата сметка, по която да възстановим платените суми или друг начин за възстановяване на сумата, изрично посочен от Вас.
 3. На посочения от Вас адрес на електронна поща, ние ще изпратим потвърждение, че сме получили Вашето заявление за отказ.
 4. В случай на заявен от Вас отказ, ние ще Ви възстановим платените сумите за курса на обучение в 14-дневен срок от датата, на която сте ни уведомили за отказа си.
 5. Ако сте поискали курсът на обучение да започне по време на срока за отказ, в случай на отказ по този раздел ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

Интернет страницата, както и цялото й съдържание, включително: текстове, дизайн, графики, лога, изображения, снимки, аудио – и видеоклипове, както и всички останали материали, свързани с представянето на стоки от Физиогнозис чрез Интернет страницата и разработени за нейното правилно функциониране, са собственост на Физиогнозис и са обект на авторските му права.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Ние си запазваме правото по всяко време да допълваме и/или променяме Общите условия, както и Интернет страницата, когато това се налага поради промени в нормативни актове, искания и действия на регулаторни органи, промяна в пазарните условия, поради системни нарушения на Общите условия и/или форсмажорни обстоятелства, както и в случай на друг вид необходимост. Промените ще бъдат публикувани в Интернет страницата преди да влязат в сила и Вие ще бъдете съответно уведомени за тях със съобщение в страницата.
 2. Ние не носим отговорност във връзка със записвания за курсове на обучение, които са обявени на Интернет страницата, но са организирани от трети лица, а не от Физиогнозис.
 3. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма начислена допълнителна стойност. Вие поемате всички разходи, които са свързани с ползването на Интернет във връзка с използване на Интернет страницата.
 4. Ние не носим отговорност за неуспешни опити за достъп до Интернет по каквито и да било причини.
 5. Ние не носим отговорност за загуби, повреди или вреди, нанесени на имущество или на потребителя при използване на Интернет страницата, които не са пряка и непосредствена последица от това.
 6. Ние не носим отговорност за направени заявки за курс на обучения, който не е бил проведен поради форсмажорни обстоятелства или ако не сме успели да се свържем с Вас поради предоставяне на непълни или неточни Ваши данни.
 7. Интернет страницата може да съдържа линкове към други интернет страници, източници на информация и реклами, като ние не носим отговорност за тях или тяхното съдържание. Ние не носим отговорност за загуби, повреди, материални и нематериални вреди, причинени от съдържание или услуги, предлагани от подобни външни връзки. Вие следва да предявите претенциите си за вреди от тези линкове пред техните администратори.
 8. Вие сте отговорни за правилно и точно дадена информация за връзка с Вас. Ние не носим отговорност за претърпени от Вас и/или трето лице пропуснати ползи и/или вреди, вследствие на предоставена от Вас фалшива идентичност или невярна информация
 9. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Общите условия, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.
 10. Евентуално възникнали спорове между Физиогнозис и потребителите на Интернет страницата, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез алтернативно решаване на потребителски спорове – https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, чрез Комисия за защита на потребителите и/или компетентния българския съд.

Настоящите Общи условия са актуални към м. юли 2021 г.